Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania zostały wskazane poniżej.

I. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Philips Respiromix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (adres, ul. Kasprzaka 7 lok. U13, 01-211 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381259, NIP 5272651487, REGON 142874192, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

II. Dane kontaktowe.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:
- pod adresem poczty elektronicznej: ado@respiromix.pl
- pod adresem poczty elektronicznej (w zakresie ochrony danych): iod@respiromix.pl
- pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.

III. Inspektor Ochrony Danych.
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Michała Chorążego, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych oraz realizacji przysługujących w związku z tym praw poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@respiromix.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I z dopiskiem ”Inspektor Ochrony Danych”.

IV. Definicje.

 1. "Sklep Online Philips RESPIROMIX" (także „Sklep Online”) – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za Produkty; Sklep Online dostępny jest pod adresem https://www.respiromix.pl.
 2. "Sprzedawca” (także „Usługodawca” lub „Philips Respiromix sp. z o.o.”) – Philips Respiromix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7 / lok. U13, 01-211 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381259, numer NIP: 5272651487, REGON: 142874192, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł.
 3. Użytkownik” – osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu Online, w tym osoba dokonująca zakupu Produktów jako Klient.
 4. Klient” – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Klienta będący jednocześnie Użytkownikiem.
 5. Konto” – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych.
 6. Rejestracja” – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu.
 7. Umowa sprzedaży (także „Umowa”)” – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Online Philips RESPIROMIX.
 8. Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Online, wskazane w Regulaminie Sklepu Online Philips Respiromix.
 9. Regulamin Sklepu Online Philips RESPIROMIX” – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.

V. Cele i podstawy przetwarzania.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy/Umów, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ich realizacji, np. realizacja dostawy lub serwisu wyrobów medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu zawarcia i wykonania Umowy/Umów może dojść do przetwarzania:
  1. informacji dotyczących urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  2. informacji o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;
  3. danych osobowych Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe,
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przed roszczeniami, związanymi z zawartą Umową/Umowami lub z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich (polskie ustawodawstwo) np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub urzędów skarbowych, ponieważ przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do wypełniania wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Pana/Pani „zwykłe” dane osobowe, tj. dane umożliwiające identyfikację oraz dane szczególnych kategorii (dane mogące zawierać informację o stanie zdrowia) będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w celu dalszego rozliczenia zakupu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 5. Pana/Pani dane osobowe, w tym dane szczególnych kategorii mogące ujawniać informacje o stanie zdrowia, w postaci jednostki chorobowej (kod uprawnienia) zawarte w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz na podstawie ustaw szczególnych, w tym ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym za pomocą urządzeń elektronicznych na odległość, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby stworzenia i prowadzenia Konta w Sklepie Online (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

VI. Działania marketingowe Administratora.
W Sklepie Online Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu internetowego.

VII. Automatyzacja i profilowanie.
Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Pana/Pani danych osobowych (art. 22 RODO).

VIII. Kategorie danych.
W związku z przekazaniem nam przez Pana/Panią danych osobowych, przetwarzane będą następujące kategorie danych:
- podstawowe dane identyfikacyjne;
- dane dotyczące zamieszkania;
- numer telefonu kontaktowego (o ile został podany)

IX. Odbiorcy danych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas udostępniane, na podstawie skutecznie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych, następującym kategoriom podmiotów:
- Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):
- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
- informatycznym, w tym z zakresu hostingu i obsługi IT Sklepu Online;
- płatniczym;
- księgowo – finansowym;
- audytorskim i kontrolnym;
- obsługi marketingowej;

X. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. Okres przechowywania danych.
Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez okres:
- do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją Umowy/Umów i obsługi Sklepu Online (gwarancja, rękojmia, odszkodowanie, sprzedaż);
- do wycofania zgody, o ile została takowa uprzednio wyrażona i jest to możliwe na gruncie przepisów RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych;

XII. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych
(jeżeli w Pana/Pani ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
(istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub przetwarzane są bez podstawy prawnej, lub nie chce Pan/Pani aby zostały one usunięte ponieważ są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego sprzeciwu);
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
(istnieje możliwość wniesienia, bez względu na przyczyny, sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania o ile wyrażona zostanie uprzednio stosowna zgoda. W konsekwencji czego zaprzestaniemy dalszego ich przetwarzania w tym zakresie).
(istnieje możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami chyba, że wykażemy, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw przysługujących Panu/Pani lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
- prawo do przenoszenia danych
(posiada Pan/Pani uprawnienie do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które zostały nam przekazane w celach wskazanych w pkt III, istnieje również możliwość zlecenia przesłania tych danych innemu wskazanemu przez Pana/Panią podmiotowi;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(jeżeli w Pana/Pani ocenie przekazane nam dane osobowe, które dotyczą Pana/Pani są przetwarzane niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego), o czym mowa w pkt XIII poniżej;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
(istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);
Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej iod@respiromix.pl lub poprzez przesłanie zapytania pisemnego na adres siedziby wskazany w pkt I z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie Pana/Pani.

XIII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
- Infolinia: 606-950-000.

XIV. Cookies.

 1. Sklep Online realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Online (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu Online. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Sklep Online korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep Online z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep Online albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
 4. Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu Online nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep Online z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep Online bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu Online).
 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 7. W ramach Sklepu Online stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Online lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookie (wymagane)
shop29378-1.yourtechnicaldomain.com
monit_token: 365 dni, plik cookie. Identyfikuje klienta sklepu.
shop_monit_token: 30 minut, plik cookie. Identyfikuje klienta sklepu.
client: 1 dni, plik cookie. Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.
affiliate: 90 dni, plik cookie. Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.
ordersDocuments: plik cookie. Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.
__idsui: 1095 dni, plik cookie. Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.
__idsual: 1095 dni, plik cookie. Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.
__IAI_SRC: 90 dni, plik cookie. Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.
login: plik cookie. Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.
CPA: 28 dni, plik cookie. Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.
__IAIRSABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie. Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.
basket_id: 365 dni, plik cookie. Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.
page_counter: 1 dni, plik cookie. Licznik odwiedzonych stron.
LANGID: 180 dni, plik cookie. Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.
REGID: 180 dni, plik cookie. Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.
CURRID: 180 dni, plik cookie. Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.
__IAIABT__: 30 dni, plik cooki. Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.
__IAIABTSHOP__: 30 dni, plik cookie. Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.
__IAIABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie. Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.
toplayerwidgetcounter[]: plik cookie. Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.
samedayZipcode: 90 dni, plik cookie. Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.
applePayAvailability: 30 dni, plik cookie. Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.
paypalMerchant: 1 dni, plik cookie. Identyfikator konta PayPal.
toplayerNextShowTime_: plik cookie. Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 
rabateCode_clicked: 1 dni, plik cookie. Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.
freeeshipping_clicked: 1 dni, plik cookie. Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.
redirection: plik cookie. Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.
filterHidden: 365 dni, plik cookie. Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.
toplayerwidgetcounterclosedX_: plik cookie. Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.
cpa_currency: 60 minut, plik cookie. Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.
basket_products_count: plik cookie. Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.
wishes_products_count: plik cookie. Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.
remembered_mfa: 365 dni, plik cookie. Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 dni, plik cookie zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).
IdoSell
platform_id: plik cookie. Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.
paypalAvailability_: 1 dni, plik cookie. Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.
ck_cook: 3 dni, plik cookie. Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.
IdoAccounts
accounts_terms: 365 dni, plik cookie. Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.
express_checkout_login: 365 dni, plik cookie. CookieNameExpressCheckoutLogin
Google
NID: 180 dni, plik cookie. Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 dni, plik cookie. Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.
PayPal
ts: plik cookie. Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
ts_c: 1095 dni, plik cookie. Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.
x-pp-s: plik cookie. Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
enforce_policy: 365 dni, plik cookie. Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
tsrce: 3 dni, plik cookie. Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
l7_az: 60 minut, plik cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.
LANG: 1 dni, plik cookie. Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.
nsid: plik cookie. Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.
Analityczne pliki cookie
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 dni, plik cookie. Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.
Google Maps
SID: 3650 dni, plik cookie. Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.

Reklamowe pliki cookie
shop29378-1.yourtechnicaldomain.com
RSSID: 180 dni, plik cookie. Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.
__IAIRSUSER__: 60 minut, plik cookie. Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu Online korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Online ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
3. określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Online.
11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem Online reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta z Sklepu Online. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13. Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
14. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
15. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Google Maps, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
16. W celu poprawnej realizacji Umowy/Umów sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Online dostępne są pd adresem: https://shop29378-1.yourtechnicaldomain.com/pl/delivery.html.
17. W celu poprawnej realizacji Umowy/Umów sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: https://shop29378-1.yourtechnicaldomain.com/pl/payments.html.

XV. Newsletter.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu Online, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę/Administratora.
Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://shop29378-1.yourtechnicaldomain.com/pl/newsletter.html, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XVI. Konto.
Klient/Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.

Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.

W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

W chwili nadania Klientowi/Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.

Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

XVII. Zmiana Polityki Prywatności.
Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.

XVIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowe jest dobrowolne.
Jeżeli jednak nie poda Pan/Pani podstawowych danych identyfikacyjnych, zawarcie i wykonanie Umowy/Umów a w szczególności realizacja zleceń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, serwisu, reklamacji nie będzie możliwe.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 7 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-04
Super!!!
2024-06-03
Wszystko zgodnie z oczekiwaniami
pixel