Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

REGULAMIN SKLEPU ONLINE PHILIPS RESPIROMIX

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE
Definicje
1. „DSA” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 27 października 2022 r.).
2.      "Sklep Online Philips RESPIROMIX" (także „Sklep Online”) – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za Produkty; Sklep Online dostępny jest pod adresem https://www.respiromix.pl
3.      "Sprzedawca” (także „Usługodawca” lub „Philips Respiromix sp. z o.o.”) – Philips Respiromix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7 / lok. U13, 01-211 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381259, numer NIP: 5272651487, REGON: 142874192, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł.
4.      "Użytkownik” – osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu Online, w tym osoba dokonująca zakupu Produktów jako Klient.
5.      "Konsument” – osoba, o której mowa w art. 22(1) kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
6.      "Klient” – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Klienta.
7.      "Przedsiębiorca na prawach Klienta” – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8.      „Konto” – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych.
9.      "Rejestracja” – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu.
10.   "Towar” – jakikolwiek produkt (lub usługa) możliwy do nabycia na podstawie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Online, w tym również Treść cyfrowa stanowiąca prawo majątkowe zbywalne.
11.   "Treść cyfrowa” – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
12.   „Treści” – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Online.
13.   "Umowa sprzedaży (także „Umowa”)” – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Online Philips RESPIROMIX.
14.    „Usługa pośrednia” – jedna z form usług społeczeństwa informacyjnego, taka jak: usługa „zwykłego przekazu”, polegająca na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; usługa „cachingu”, polegająca na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; usługa „hostingu” polegająca na przechowywaniu informacji przekazywanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.
15.   "Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Online, wskazane w niniejszym Regulaminie.
16.   "Regulamin Sklepu Online Philips RESPIROMIX” – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
17.   „Ogólne Warunki” – niniejszy dokument.
18.    „Nielegalne Treści” - informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
19.   „Towar z elementami cyfrowymi” – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
20.   „Kompatybilność” – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
21.   "Funkcjonalność” – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
22.   "Interoperacyjność” – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
1. Informacje ogólne
1.1 Podmiotem prowadzącym Sklep Online dostępny pod adresem https://www.respiromix.pl oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi, w tym umożliwiającym sprzedaż Produktów, jest Philips Respiromix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7 / lok. U13, 01-211 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381259, numer NIP: 5272651487, REGON: 142874192, kapitał zakładowy w wysokości
50 000,00 zł. 
1.2 Zakupy Produktów w Sklepie Online możliwe są tylko dla Klientów. Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy poza terytorium Polski. 
1.3 Zasady i warunki, na jakich Produkty są oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Online są przedstawione poniżej. Każdy Użytkownik, w tym Klient dokonujący zamówienia Produktów w Sklepie Online, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. 
1.4 W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejsze Ogólne Warunki są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 
1.5. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Sklepu Online zawiera z Philips RESPIROMIX umowę o świadczenie usług elektronicznych, umożliwiającą korzystanie z witryny internetowej.
1.6. W ramach wymagań technicznych w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
1.7. Philips RESPIROMIX informuje, że publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniami dla Użytkowników (pozyskiwanie lub modyfikowanie danych) ze strony osób nieuprawnionych. Z tego też względu każdy Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują ryzyko wystąpienia wskazanych wyżej zagrożeń. W szczególności, Użytkownicy powinni dokonywać aktualizacji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych oraz stosować programy antywirusowe i inne narzędzia chroniące tożsamość osób użytkujących sieć Internet. W przypadku korzystania przez Użytkowników z Konta w Sklepie Online, Użytkownicy powinni chronić hasła dostępowe oraz inne dane umożliwiające zalogowanie się do usług oferowanych przez Philips RESPIROMIX.
1.8. Niniejsze Ogólne Warunki udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
1.9. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Online następujące Usługi:
1.       przedstawienie oferty Sklepu,
2.       możliwość składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Online i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3.       możliwość założenia i korzystania z Konta. 
1.10. Dostęp do Usług określonych w ust. 1. i 2. punktu 1.9 nie wymaga Rejestracji i założenia Konta. 
1.11 Sklep Online nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży. 
1.12. Dostęp do Usługi określonej w ust. 1.9.3. powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
2. Zasady korzystania ze Sklepu
2.1. W ramach Sklepu Online Philips Respiromix zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. 
2.2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Online, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Użytkowników, jest nieodpłatne.                                                                                 
2.3. Użytkownik, korzystając z funkcjonalności Sklepu Online, zobowiązuje się do niewykorzystywania tej funkcjonalności w sposób, który mógłby być sprzeczny z prawem, w tym w szczególności zobowiązuje się do niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania Nielegalnych Treści. 
3. Zamówienie 
3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Online należy wejść na stronę internetową Sklepu Online, a następnie dokonać wyboru Produktów dostępnych w Sklepie Online i złożyć elektroniczne zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. 
3.2 Zamówienie dotyczące Produktów należy złożyć poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu Online:
1.       po zalogowaniu się Użytkownika do Konta w ramach Sklepu Online lub utworzeniu takiego Konta osobistego i kliknięciu na odpowiedni przycisk „Zamówienia”; lub
2.       bez logowania, podając dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
3.3 Sprzedawca nie będzie akceptował zamówień składanych w sposób inny niż wymienione powyżej. 
3.4 W celu złożenia Zamówienia Klient wskazuje w koszyku zakupów w ramach Sklepu Online:
3.       zamawiane Produkty oraz ich liczbę;
4.       adres, na jaki Produkt wskazany w zamówieniu ma być dostarczony;
5.       sposób dostawy Towaru
6.       sposób płatności (dostępne sposoby płatności są opisane na stronie Sklepu Online Philips Respiromix).
3.5 Złożenie zamówienia jest poprzedzone akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków przez Klienta. Wysłanie zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Online. 
3.6 Obok każdego Towaru dodatkowo wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:
• „Produkt dostępny” - Produkt jest dostępny i można go nabyć natychmiast;
• „Produkt niedostępny” - Produkty z tej pozycji są wyprzedane, a zatem nie są dostępne do zakupu przez czas określony lub trwały.W okresie między złożeniem zamówienia a otrzymaniem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę (warunek konieczny do zrealizowania zamówienia), wybrany Produkt znajdujący się w koszyku może stać się niedostępny. W takim przypadku zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. 
3.7 Wysłanie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca poprzez wiadomość e-mail poinformuje o tym Klienta w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 
3.8 W terminie do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. 
3.9 Wiadomość elektroniczna zawiera treść Umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego Towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy, informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, sposób porozumiewania się stron. 
3.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Ogólnymi Warunkami. 
3.11 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszych Ogólnych Warunków na stronie internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży). Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
4. Promocje
4.1 Kody rabatowe mogą być przyznawane/ udzielane w ramach akcji promocyjnych zgodnie z ich regulaminami. Aby skorzystać z rabatu należy wpisać dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania zamówienia. Do każdego zamówienia można użyć wyłącznie jednego kodu, który musi być wprowadzony, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiedniej komunikacji / ofercie / regulaminie. Kody rabatowe mogą być użyte tylko w terminie określonym w odpowiedniej komunikacji / ofercie / regulaminie) i podlegają dodatkowym warunkom lub warunkom w nich określonym. 
4.2 Rabaty i promocje w Sklepie Online nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji newsletteru, akcji rabatowych, sezonowych promocji, bonów podarunkowych. 
4.3 Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Online są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówień. Sprzedawca ma prawo do wycofywania Towarów z oferty.
4.4 Rabaty i promocje w Sklepie Online nie obejmują Towarów objętych możliwością zakupu przy wykorzystaniu refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia na sprzęt medyczny.
5. Sprzedaż Towarów refundowanych
5.1 W przypadku oferowanych w Sklepie Online Towarów objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, Klient ma możliwość zakupu przy wykorzystaniu zlecenia refundacyjnego obniżającego cenę wybranego Towaru w wysokości określonej w obowiązującym na dzień zawarcia Umowy rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W celu dokonania zakupu Towaru objętego refundacją NFZ, Klient powinien przekazać dodatkowe dane konieczne do weryfikacji ważności wystawionego dla niego zlecenia refundacyjnego w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Narodowego Funduszu Zdrowia tj. nr PESEL oraz numer uzyskanego zlecenia refundacyjnego.
6. Ceny
6.1 Wszystkie ceny wyrażone są w Polskich Złotych (PLN). Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online w momencie złożenia zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tegoż zamówienia. Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online zawierają podatek VAT.
Łączna cena podana na formularzu zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta.
6.2 Ceny mogą być wskazane jako ceny regularne w Sklepie Online, ceny sugerowane oraz ceny promocyjne. Towary są dostępne w cenie regularnej obowiązującej w Sklepie Online, czyli takiej, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Cena sugerowana to cena, którą Usługodawca zaleca sprzedawcom detalicznym. Najniższa cena z 30 dni przed zastosowaniem obniżki to najniższa cena, która była ceną promocyjną w okresie 30 dni przed podaniem ceny aktualnie obowiązującej, jeśli cena uległa obniżce w stosunku do ceny regularnej.
6.3 W przypadku, w którym Cena opublikowana na stronie internetowej Sklepu Online jest niższa od sugerowanej ceny regularnej, a Sprzedawca zastosował obniżkę ceny (lub takie oznaczenie, które sugeruje obniżkę), Sprzedawca dodatkowo informuje Klienta o najniższej cenie danego Towaru obowiązującej w okresie ostatnich 30 dni przed dokonaniem obniżki. Łączna cena podana na formularzu zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta. Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej.
6.4 Jeżeli koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę Towaru, koszty wysyłki są opłacane przez Klienta, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.
 
7. Płatność za zamówienie
7.1 Zapłata za Produkty może być dokonywana za pomocą metod płatności wskazanych na stronie internetowej Sklepu Online. Dokonanie zapłaty powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Nieotrzymanie przez Sprzedawcę pełnej kwoty wskazanej w zamówieniu (wraz z dodatkowymi kosztami) w terminie do dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia powoduje, że zamówienie zostanie anulowane, a Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, Zamówienie należy opłacić bezpośrednio kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.
7.2 Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej. 
7.3. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie Ustawy.
7.4. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Towaru Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru.
8. Dostawa zamówienia
8.1 Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online będą dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
8.2 Realizacja zamówienia (to jest wysyłka Towaru) przez Sprzedawcę dokonywana jest w terminie: 48 godzin roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Produkt (zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy), natomiast w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem wydanie Towaru następuje niezwłocznie po zapłacie ceny. Termin od momentu wysyłki do doręczenia przesyłki określa dostawca (termin wynosi od 1 do 5 dni roboczych). W razie niedotrzymania terminu dostawy Produktów (z przyczyn niedotyczących Klienta), Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
8.3 W przypadku zamawiania Produktów, które mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne zamówienie dla każdego adresu dostawy. 
8.4 W przypadku zamawiania większej niż jeden ilości produktów pod ten sam adres dostawy, jeżeli okaże się, że którykolwiek z zamówionych stał się niedostępny (np. w wyniku stwierdzenia wad Towaru bezpośrednio przed wysyłką), może to oznaczać, że całe zamówienie zostanie wysłane dopiero po skompletowaniu go. W takim wypadku, Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
8.5 W terminie do 24 godzin od przekazania zamówienia dostawcy, Philips RESPIROMIX za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym Klienta.
 
9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość
9.1 Klient, który za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 
9.2 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na przykład e-mailem na adres kontakt@respiromix.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.respiromix.pl, listownie na adres Sprzedawcy: Philips Respiromix, ul. Kasprzaka 7 lok U13, 01-211 Warszawa bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 850 75 01 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00, który takie odstąpienie od umowy odbierze. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
9.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, zawartej w Sklepie Online można również złożyć i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-Klienta/kontakt.html formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres email podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie.
9.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru objętego Zamówieniem w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów od dnia ich zawarcia. 
9.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać. 
9.6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). 
9.7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Klient składając Zamówienie, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
9.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (sprawdzenie Towaru), chyba że Usługodawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą.
9.9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. maski PAP do leczenia bezdechu sennego). Produkty, które nie podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami powyższymi, zostaną stosownie oznaczone w Sklepie Online.
Usługi w ramach Sklepu Online oraz rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług
9.10. Philips Respiromix podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Usług. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Usługi, Użytkownik powinien zgłosić to Philips Respiromix na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie. Philips Respiromix niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Usługi. Użytkownik ma możliwość także samodzielnego korygowania i wykrywania błędów we wprowadzonych danych poprzez edycję profilu. 
 9.11. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:

  • formularz kontaktowy;
  • newsletter;
  • prowadzenie Konta;
  • zamieszczanie opinii.

9.12. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Usługi, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
9.12.1. korzystania ze Sklepu Online w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
9.12.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Online niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
9.12.3. korzystania ze Sklepu Online w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
9.12.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
9.12.5. korzystania ze Sklepu Online w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
9.12.6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Online jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Produktów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
9.12.7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników. 
9.13. Philips Respiromix może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Online, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Online lub usług oferowanych w ramach Sklepu Online, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków, a w szczególności, gdy Użytkownik:
9.13.1. podał w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
9.13.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Online naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Online,
9.13.3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami. 
9.14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminów na Stronie Sklepu Philips RESPIROMIX (do pobrania w formacie pliku .pdf) oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (potwierdzenie utworzenia Konta). Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Philips Respiromix. 
9.15. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej. 
9.16. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia (wybierając opcję na Koncie) albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy (w obu przypadkach usunięcie Konta nastąpi w ciągu 5 dni od wybrania opcji usunięcia lub zgłoszenia żądania usunięcia.
10. Gwarancja
10.1 Produkty zakupione w Sklepie Online są objęte gwarancją producenta zgodnie z warunkami zamieszczonym w dołączonej do sprzętu dokumentacji.
10.2 W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji producenta, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 850 75 01 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00) w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Okres gwarancji wskazany jest w dokumencie gwarancyjnym załączonym do konkretnego Towaru i liczy się od daty jego nabycia. Niniejsza gwarancja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
10.3 Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany Produkt powinien być w miarę możliwości kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady Towaru. 
10.4 Produkt powinien być opakowany w sposób pozwalający na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania Towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie Towaru. 
10.5 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność towaru z umową.
10.6 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz uprawnień Klienta są określone w Załączniku Nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków.
11. Nielegalne Treści
11.1. W związku ze świadczeniem przez Sklep Online Usług pośrednich w rozumieniu DSA, tj. opinii (funkcja umożliwiająca Użytkownikowi zamieszczenie opinii o Towarze w ramach Sklepu Online), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, PHILIPS Respiromix pełni funkcję dostawcy Usługi pośredniej w rozumieniu DSA.
11.1. PHILIPS Respiromix, jako dostawca Usługi pośredniej może podejmować z własnej inicjatywy działania, które mają na celu wyeliminowanie Nielegalnych Treści. Z tego też względu PHILIPS Respiromix może dokonywać weryfikacji zamieszczanych przez Użytkownika opinii, a w sytuacji uznania, że zawierają one Nielegalne Treści – usunąć takie opinie. PHILIPS Respiromix nie prowadzi zautomatyzowanej identyfikacji oraz weryfikacji Nielegalnych Treści.
11.3. Celem uniknięcia wątpliwości, PHILIPS Respiromix ma uprawnienie do odmowy publikacji opinii, które są w szczególności: nierzetelne, napisane w zamian za wynagrodzenie, zawierające treści reklamowe lub marketingowe, zawierają odnośniki do stron internetowych, zawierają dane osobowe, nie dotyczą zakupionego Towaru, zawierają treści obraźliwe lub wulgarne.
11.4. Wszelkie decyzje związane z Nielegalnymi Treściami nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11.5. W przypadku podjęcia przez PHILIPS Respiromix wiedzy na temat Nielegalnych Treści, PHILIPS Respiromix dokona ich usunięcia. Możliwe jest również skierowanie przez odpowiednie organy nakazu usunięcia Nielegalnych Treści, bądź innego postąpienia z nimi. Na każde żądanie organu sądowego lub administracyjnego, PHILIPS Respiromix podejmuje określone działania związane z Nielegalnymi Treściami, np. usuwa je lub udziela odpowiednim organom państwowym stosownych informacji. W przypadku otrzymania przez PHILIPS Respiromix nakazu podjęcia określonych działań związanych z Nielegalnymi Treściami, PHILIPS Respiromix poinformuje Użytkownika, którego nakaz ten pośrednio dotyczy, o otrzymaniu takiego nakazu, najpóźniej w chwili podjęcia określonych w nim działań (chyba że inny termin wynika z treści nakazu).
11.6. W przypadku naruszania niniejszych Zasad Ogólnych, poprzez publikowanie Nielegalnych Treści, PHILIPS Respiromix jest uprawniony do podejmowania stosownych działań, w tym prowadzących do zawieszenia lub zamknięcia Konta.
11.7. PHILIPS Respiromix umożliwia Użytkownikom zgłoszenie Nielegalnych Treści za pośrednictwem elektronicznego punktu kontaktowego pod adresem mailowym kontakt@respiromix.pl. Decyzja o podjętych przez PHILIPS Respiromix działaniach zostanie przekazana na powiązany ze zgłoszeniem adres e-mail zgłaszającego Użytkownika oraz Użytkownika, który naruszył niniejsze Warunki Ogólne w zakresie dotyczącym Nielegalnych Treści.
11.8. PHILIPS Respiromix ma prawo do zawieszenia rozpatrywania zgłoszeń Nielegalnych Treści w przypadku uznania, że dany Użytkownik dokonuje częstego zgłaszania oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg. PHILIPS Respiromix zanim dokona zawieszenia rozpatrywania takich zgłoszeń (na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), dokona ostrzeżenia Użytkownika o zidentyfikowaniu częstego zgłaszania oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg.
11.9. Użytkownik, który nie zgadza się z decyzją PHILIPS Respiromix podjętą w związku z Nielegalnymi Treściami, może złożyć (w terminie 6 miesięcy od otrzymania informacji o decyzji PHILIPS Respiromix) do PHILIPS Respiromix skargę w tym przedmiocie, w sposób określony w punkcie 11.7 powyżej. PHILIPS Respiromix odpowiada skargi niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 30 dni.
11.10. W przypadku uznania, że PHILIPS Respiromix narusza przepisy DSA, Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do koordynatora ds. usług cyfrowych, zgodnie z art. 53 DSA.
11.1. PHILIPS Respiromix udostępnia również punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych, obsługiwany w języku polskim oraz angielskim. Punkt ten dostępny jest pod adresem : kontakt@respiromix.pl.
12. Kontakt ze Sklepem Online
Kontakt ze Sklepem Online dostępny jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 850 75 01 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00), adresu email kontakt@respiromix.pl., formularza kontaktowego.
13. Dane osobowe
13.1 Administratorem danych osobowych jest Philips Respiromix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 7 lok. U13, 01-211 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381259, NIP 5272651487, REGON 142874192.
13.2 Dane osobowe przetwarzane przez Philips RESPIROMIX jako Administratora Danych, są przetwarzane zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanym dalej „RODO”.
13.3 Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:
1.       prowadzenia Konta, a więc w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Philips RESPIROMIX (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2.       realizacji Zamówień, a więc w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Klientem a Philips Respiromix (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w związku z koniecznością wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Philips RESPIROMIX w związku z realizacją Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3.       rozpatrywania reklamacji, a więc w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Klientem a Philips RESPIROMIX (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w związku z koniecznością wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Philips RESPIROMIX w związku ze zgłoszonym postępowaniem reklamacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4.       udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników poprzez formularze dostępne na stronach Sklepu Online, a więc w oparciu o prawnie uzasadniony interes Philips RESPIROMIX (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5.       wypełnienia obowiązków ciążących na PHILIPS w związku z dostarczaniem Usług pośrednich w rozumieniu DSA (w zakresie opinii), zwłaszcza w przypadku otrzymania odpowiednich nakazów do podjęcia działań lub przekazania określonych informacji odpowiednim organom państwowym dotyczącym Nielegalnych Treści, w związku z koniecznością wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na PHILIPS (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
6.       realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne podlegające refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w celu dalszego rozliczenia zakupu z Narodowym Funduszem Zdrowia .
13.4. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio otrzymania innej Usługi bądź uniemożliwi dodanie opinii o Towarze.
13.5. Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Klientem a dostawcą zamówienia), w tym dane szczególnych kategorii mogące ujawniać informacje o stanie zdrowia, w postaci jednostki chorobowej (kod uprawnienia) zawarte w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz na podstawie ustaw szczególnych, w tym ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.
13.6. Na potrzeby stworzenia i prowadzenia Konta przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres email. W przypadku, gdy przy użyciu Konta zostało złożone zamówienie, w ramach Konta zostaną zachowane również Dane o numerze telefonu i adresie dostawy (na potrzeby przyszłych zamówień) a w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - również dane identyfikacyjne prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, REGON, nazwa firmy etc.).
13.7 Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz na potrzeby wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane przetwarzane w związku z realizacją Umowy, w tym Dane szczególnej kategorii, będą również przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tej Umowy.13.8 Sprzedawca zastrzega, że Konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z Kontem przez nieprzerwany okres 2 lat. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:
1.       w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa,
2.       w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika. Na potrzeby reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania będą przetwarzane Dane wpisane przez Użytkownika w formularzach. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia. 
13.9 Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Klienta usługę płatniczą. 
13.10 Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13.11 Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. 
13.12 Użytkownikom przysługuje prawo do:
3.       uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych.
4.       żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
5.       żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6.       żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
7.       przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
8.       złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
Dane nie będą przekazywane przez Sprzedawcę do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.
13.13 Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane w następujących trybach:

  • pod adresem poczty elektronicznej: ado@respiromix.pl
  • pod adresem poczty elektronicznej (w zakresie ochrony danych): iod@respiromix.pl
  • pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt 12.1.

13.14 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w „Polityka prywatności” dostępnej pod adresem http://www.philips.pl/a-w/polityka-firmy-cookie.html oraz w „Zasadach Poufności” dostępnych pod adresem http://www.philips.pl/a-w/zasady-poufnosci.html
13. Spory oraz prawo właściwe
13.1 Philips Respiromix dokłada wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie spory szybko i sprawnie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki Philips Respiromix zajmuje się kwestiami spornymi masz prawo skierowania sprawy na drogę sądową, do właściwego miejscowo polskiego sądu powszechnego. Możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona. 
13.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogólne Warunki mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach Klienta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
14. Postanowienia końcowe
14.1 Informacja o typowych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: PHILIPS przestrzega o możliwości wystąpienia zagrożeń typowych dla korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware). 
14.2 Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
14.2 Ogólne Warunki obowiązują bezterminowo - przez cały okres funkcjonowania Sklepu Online.Philips Respiromix może – z ważnych przyczyn określonych poniżej w pkt 14.5 – zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Online, w tym usługi prowadzenia Konta, przesyłając o tym informację stosując odpowiednio tryb określony poniżej niniejszego paragrafu. 
14.3 W przypadku zmian Ogólnych Warunków, Użytkownicy posiadający konto w Sklepie Online zostaną poinformowani o zmianie Ogólnych Warunków za pośrednictwem korespondencji e-mail, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Philips Respiromix zamieści także informację o zmianie Ogólnych Warunków bezpośrednio na stronach internetowych Sklepu Online. Doręczenie tekstu Ogólnych Warunków po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Ogólnych Warunków na stronach internetowych Sklepu Online. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Philips Respiromix, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Sklepu Online. 
14.4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży Sklepu Online, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Ogólnych Warunków, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Online nie są możliwe. 
14.5. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu Online, (iii) zmiany funkcjonalności  Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
14.6. Zmiany określone powyżej, będą wprowadzane z zachowaniem praw nabytych przez Użytkowników, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Ogólnych Warunkach zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie. 
14.7. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków będą realizowane według dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków. 
14.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024.
 
15. Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy
Pobierz PDF >
16. Załącznik 2 Zasady i tryb składania reklamacji
I. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży
1.       Reklamacja dotycząca Umowy sprzedaży może zostać złożona przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem kontakt@respiromix.pl poprzez formularz kontaktowy na stronie www.respiromix.pl, listownie na adres PHILIPS ul. Kasprzaka 7 lok. U13, 01-211 Warszawa], bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 850 75 01 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00, która taką reklamację odbierze a także listownie pod adresem: ul. Kasprzaka 7 lok. U13, 01-211 Warszawa.
2.       Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży (załącznik 1A); oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Philips Respiromix.
3.       Philips Respiromix ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Philips Respiromix w powyższym terminie oznacza, że Philips Respiromix uznał reklamację za uzasadnioną.
4.       Philips Respiromix dokona naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Philips Respiromix został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Philips Respiromix.
5.       W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Philips Respiromix do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z Umową sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Philips Respiromix, Klient zostanie poproszony przez Philips Respiromix o Towaru udostępnienie Philips Respiromix Towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Philips Respiromix odbierze Produkt od Klienta na swój koszt.
6.       W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, z powodu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klient niezwłocznie zwraca towar Philips Respiromix na własny koszt. Philips Respiromix zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, z zastrzeżeniem punktu 8.8. Regulaminu.
7.       Philips Respiromix dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Philips Respiromix obowiązków określonych w pkt 10.9 i 10.11 Regulaminu.
8.       Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udzielane są przez Dział Obsługi Klienta e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.respiromix.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 850 75 01 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00).
 
II. Reklamacje co do jakości świadczonych Usług
1.       Informujemy, iż Klientowi przysługuje możliwość reklamacji co do jakości świadczonych usług drogą elektroniczną (Sklep online PHILIPS). Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Klienta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
2.       Reklamacja może zostać złożona przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.respiromix.pl, listownie na adres Philips RESPIROMIX, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 850 75 01 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09: 00 – 17:00, która taką reklamację odbierze.
3.       Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dla Klienta fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego zgodnie z treścią obowiązujących przepisów. 
 
III. Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów
4.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Klientem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Klientów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Klientów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów: 
• http://www.uokik.gov.pl/spory_Konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
5.       Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
6.       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Zasady organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Ogólnych Warunków Sprzedaży organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.       Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Klientów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Klientów (m.in. Federacja Klientów, Stowarzyszenie Klientów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Klientów pod bezpłatnym numerem infolinii Konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Klientów Polskich pod adresem email porady@dlaKlientow.pl.
9.       Skorzystanie przez Klienta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów jest fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza a także nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego treścią obowiązujących przepisów.
10.    Można także skorzystać także z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach Konsumenckich).

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 7 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-17
szybko sprawinie i miło
2024-06-03
Wszystko zgodnie z oczekiwaniami
pixel